El Gran Orient de Catalunya convoca el I Premi Rossend Arús en el seu 25è aniversari

El Gran Orient de Catalunya, organització representativa de la francmaçoneria universal en el territori nacional català, celebra enguany el seu 25è aniversari. En commemoració d'aquesta fita hem convocat el I premi Rossend Arús per a treballs que fomentin el coneixement de la Maçoneria a Catalunya.

Convoquem els autors de qualsevol treball periodístic, radiofònic, televisiu, publicitari, publicat o no, que investiguin i difonguin la pertinença a la Maçoneria per part de personatges que, en qualsevol temps, hagin destacat pel seu treball en la societat catalana. La convocatòria és oberta també a treballs que informin sobre la Maçoneria catalana en general o el Gran Orient de Catalunya.

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 14 de setembre. La dotació econòmica del premi és de 1.200€ pel treball guanyador i 800€ pel segon premi. Les bases del concurs estan disponibles a:

http://www.granorient.cat/v2/?q=node/135

El Gran Orient de Catalunya va ser creat l'any 1989. El GOC és l'organització en el territori nacional català d'Obediència de la Francmaçoneria Universal mixta, liberal i adogmàtica, que practica i predica l'absoluta llibertat de consciència en matèria espiritual i religiosa, així com el ple reconeixement de la iniciació maçònica tant d'homes com de dones, en peu d'igualtat.

Rossend Arús i Arderiu (1845-1891) va ser el primer Gran Mestre de la Maçoneria catalana amb la creació de la Gran Lògia Simbòlica Regional Catalana, i és en aquest sentit que el GOC es considera hereu de la seva aspiració a una Francmaçoneria nascuda en i per a Catalunya.

Per a més informació podeu contactar escriure a premis@granorient.cat

Bases del I Premi Gran Orient de Catalunya Rossend Arús

A efectes de donar el màxim de temps als qui puguin estar interessats, es donen les BASES aprovades del I Premi Rossend Arús, que es presentarà en un acte a celebrar en la segona quinzena de maig a la Biblioteca Pública Rossend Arús de Barcelona.

Degut a que el premi inclou diferents suports de presentació dels treballs, fins aquell moment, es poden introduir petites modificacions tècniques per una millor concreció.

Premi del Gran Orient de Catalunya “Rossend Arús”

Com sigui que aquest any el Gran Orient de Catalunya acompleix el 25è aniversari de la seva encesa de llums, el seu Consell de Govern ha acordat convocar el I Premi Rossend Arús.

Es convoca als autors de qualsevol treball, publicat o no, dins de l'àmbit de la comunicació (periodístic, radiofònic, televisiu, publicitari), literari o associatiu, que fomenti el coneixement de pertinença a la Maçoneria per part de personatges que, en qualsevol temps, hagin destacat pel seu treball dins de la nostra societat, i/o donin un coneixement de la Maçoneria catalana en general i del GOC en particular. 

BASES:

1.- Els treballs poden ser en català , castellà o en francès, però en el cas d'obtenir premi, es publicaran traduïts al català. Si l'escrit és un assaig o qualsevol tipus d'escriptura creativa haurà de tenir un mínim de 9000 caràcters i el seu equivalent en temps, en suports audiovisuals. Si és un article periodístic publicat, la seva extensió podrà ser entorn dels 5000 caràcters.

2.- Es valorarà tan el contingut com el tractament tècnic dels treballs.

3.- La dotació econòmica és de 1.200€ pel treball guanyador i 800 pel segon premi (1*)

4.- Cada treball escrit, no publicat, s'ha de presentar imprès en paper i sense signar, dins d'un sobre tancat, a l'exterior del qual, només ha de figurar el títol del treball. Cal adjuntar una plica a l'exterior en la qual, també ha de figurar el títol de l'article i a l'interior, l'article en suport informàtic (CD,DVD o USB), les dades personals de l'autor i el títol de l'article. Tota la documentació s'ha d'enviar al Gran Orient de Catalunya, C/Mallorca 125 baixos, Barcelona 08036

5.- El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 14 de setembre de 2014 a les 24:00h.

6.- El veredicte del jurat es farà públic el dia 4 d'octubre en un acte a celebrar en la ciutat de Girona i es publicarà al web del GOC i per mitjans fefaents als guanyadors dels premis.

7.- Els treballs premiats es publicaran al web del GOC, podent-se ampliar a altres camps de la comunicació com ara, premsa, ràdio, televisió o internet.

8.- Dels treballs premiats podran fer-ne ús públic els seus autors, a partir del mes de gener del any 2015, citant sempre que han obtingut el 1er o 2n Premi Rossend Arús del GOC

9.- Els treballs no premiats es quedaran als arxius del GOC i podran ser objecte de publicació al web del GOC, sempre amb la pertinent comunicació prèvia als autors.

JURAT:

El jurat es formarà per les persones següents:

S.·.G.·.M.·. del G.·.O.·.C.·. Antoni Castillo, President

V.·.M.·. de la R.·.L.·. d'Estudis Rossend Arús, Rosa Tur, vocal

V.·.M.·. de la R.·.L.·. Canigó, Antoni Àlvarez, vocal

Gerent de la Biblioteca Pública Arús, Sr. Josep Brunet, vocal

A determinar, vocal

Secretari de la R.·.L.·. d'Estudis Rossend Arús, com a Secretari i sense vot.

Comunicat del G.·.O.·.C.·. referent a la resolució d'adhesió de la G.·.L.·.E.·. a la Monarquia Espanyola

E l passat dissabte 8 de març, la Gran Assemblea de la Gran Lògia d'Espanya, Obediència maçònica espanyola amb presència als Països Catalans, va aprovar una resolució d'adhesió i suport a la Corona espanyola. El Gran Orient de Catalunya, Obediència de la Francmaçoneria Universal mixta, liberal, adogmàtica i d'àmbit català, vol fer públiques les següents consideracions al respecte d'aquesta resolució de la G.·.L.·.E.·.:

1. Que la G.·.L.·.E.·. representa només una tendència de les dues en que malauradament es troba dividida la Maçoneria Universal; en concret, la tendència dogmàtica, que rebutja l'admissió a la Maçoneria de dones i no-creients, en contraposició a la tendència liberal i adogmàtica, a la qual pertany el G.·.O.·.C.·., que practica i predica l'absoluta llibertat de consciència en matèria espiritual i religiosa, així com el ple reconeixement de la iniciació maçònica tant d'homes com de dones, en peu d'igualtat.

2. Que, per tant, ni aquesta ni cap altra resolució de la G.·.L.·.E.·. representen l'opinió de la globalitat dels Maçons de l'Estat espanyol, i encara menys dels Països Catalans; més encara si tenim en compte que la Maçoneria històrica del nostre país, així com del conjunt de l'Estat espanyol, sempre es va enquadrar dins el corrent liberal i adogmàtic. El corrent dogmàtic, representat per la G.·.L.·.E.·., no apareixerà a l'Estat espanyol fins dates recents, concretament l'any 1980. Figures com Rossend Arús, Manuel Serra i Moret, Francesc Ferrer i Guàrdia, Lluís Companys o Valentí Almirall, estrelles brillants del firmament històric de la Maçoneria Catalana, sempre van pertànyer a Obediències maçòniques liberals.

3. Que és costum entre els Maçons d'arreu del món brindar, en els seus banquets cerimonials, a la salut del cap d'Estat del seu país. 

4. Que el G.·.O.·.C.·., com a Obediència que afirma la plena sobirania del poble català i que, per tant, rebutja  la sobirania espanyola sobre el nostre país (en tant que aquesta mai no ha estat referendada democràticament pels catalans i les catalanes) brinda a la salut del President de la Generalitat (amb independència de qui sigui, a cada moment, el titular del càrrec), no pas a la del Rei d'Espanya.

5. Que, en qualsevol cas, una cosa és el costum del brindis a la salut del cap d'Estat del país al que pertany una Obediència, i una altra molt diferent una adhesió pública a una institució política com la Monarquia Espanyola liderada per la Casa de Borbó, que al nostre entendre difícilment pot encarnar (ja sigui avui en dia o en termes històrics) ni els exigents estàndards morals de la Maçoneria Universal, ni l'herència del Segle de les Llums, ni l'ideal de la Laïcitat, ni els valors de la Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat.

6. Que la Tradició Maçònica desaconsella les discussions sectàries sobre política i religió al si dels Tallers, i que per tant tota Obediència ha de ser curosa en els seus posicionaments públics, mirant que aquests no reflecteixin més que els grans consensos existents al seu interior.

7. Que respectem fraternalment l'adhesió pública de la G.·.L.·.E.·. a la Monarquia Espanyola, però que pel que ja hem expressar als punts anteriors ens en desmarquem amb rotunditat, tot expressant comprensió i suport als nombrosos Germans que, treballant en Tallers de la G.·.L.·.E.·., han experimentat desassossec per l'adhesió de la seva Obediència a una institució que, al nostre entendre, està a les antípodes dels ideals amb els que històricament s'ha identificat la Maçoneria Universal, en particular al nostre país i al conjunt de l'Estat espanyol.

 A l'Orient de Barcelona, 25 de març de 2014 

 

 

Tinguda Blanca a Barcelona: El simbolisme de la física quàntica

El proper dilluns 24 de març, a les 19:30 hores al Taller de Barcelona (Mallorca, 125, baixos), celebrarem una Tinguda Blanca, a càrrec del germà Joan Martín i Infante, Mestre Maçó i divulgador científic, expert en teoria quàntica, que exposarà la conferència:

El simbolisme de la física quàntica

En aquesta conferència es pretén examinar la interpretació simbòlica de la realitat quàntica en el desenvolupament de la consciència. També s'analitzarà la teoria quàntica com a guia d'acostament als coneixements essencials de la filosofia primordial (Hermes Trismegist, Confuci, Plató, Aristòtil...)