COMUNICAT DEL GRAN ORIENT DE CATALUNYA EN AQUEST SOLSTICI D’ESTIU 2021

 

 

Des del Gran Orient de Catalunya, Obediència de la Francmaçoneria Universal, de caire mixta, liberal, adogmàtica i nacionalment catalana, us volem desitjar un Bon Solstici d’Estiu en companyia dels vostres familiars i amics, alhora que volem transmetre un missatge d’ànims i d’esperança per a tots els nostres germans i totes aquelles persones que després de la penosa i llarga pandèmia de la Covid-19 que finalment sembla arribar a la seva fi, albiren un futur més esplendorós, il·lusionant i optimista.

Desitgem que aquesta renovació del Foc del sant Joan d’Estiu que saluda la Llum resplendent que fa fructificar els camps, ens acosti a l’espectacle de la natura que ens recorda el cicle etern de la vida i l’esforç de la voluntat en el treball i l’amor a la humanitat.

No volem oblidar en aquests moments tots aquells que per culpa de la pandèmia ja no són amb nosaltres. Volem estar al costat dels seus amics i familiars, tot esperant que mai no s’esborri el seu record dins dels nostres cors.

Tenint present les precaucions necessàries, les Llotges del Gran Orient de Catalunya, tenim la convicció de retrobar-nos ben aviat en els nostres tallers escampats arreu del país durant el proper curs maçònic. També volem donar les gràcies a tots els nostres germans i germanes per l’esforç i la il·lusió en les trobades telemàtiques que s’han fet durant aquest temps, mantenint encesa la flama de la Fraternitat que mai, en cap moment de la vida d’un maçó, no s’ha d’extingir.

Que la plenitud del Sol d’aquest sant Joan d’Estiu ens ompli de pau, salut i felicitat. Que així sigui!

 

Ernest Ruiz i Gonzalez

Sereníssim Gran Mestre del Gran Orient de Catalunya

 

MISSATGE DEL GRAN MESTRE DEL GRAN ORIENT DE CATALUNYA EN LA DIADA DE SANT JORDI 2021

MISSATGE DEL GRAN MESTRE

DEL GRAN ORIENT DE CATALUNYA

EN LA DIADA DE SANT JORDI 2021

 

Whats-App-Image-2021-04-22-at-13-08-15

 

Des del Gran Orient de Catalunya desitgem un Bon Sant Jordi a tots els nostres germans i germanes, les seves famílies i tota aquella persona que estima fortament la nostra tradició a través d’una jornada que uneix dos elements que els francmaçons considerem essencials per al bé comú: l’amor i la cultura.

L’amor, simbolitzat per la rosa que ja era inclosa en tots els antics misteris, que acompanya les virtuts que enalteixen la persona i que ens impulsa a la voluntat d’assolir la perfecció de les nostres consciències, l’amor a la Humanitat que hauria de presidir totes les nostres accions.

La cultura, simbolitzada pels llibres, aplecs de saviesa i de l’estudi i l’ensenyament que els maçons d’arreu de la terra lluitem per aconseguir fer un món cada cop més il·lustrat, format i civilitzat amb la finalitat que mitjançant l’educació, arribem a la comprensió i la tolerància entre tots els membres de l’espècie humana.

El nostre desig és que viviu una gran diada amb l’esperança que puguem veure tots plegats superada la pandèmia que encara ens causa gran dolor i ens impedeix tornar a fer una vida normal i plena. El nostre desig, com deia un dels grans poetes de la nostra terra, Josep Maria de Sagarra, és:

“Per què tens la cara trista,

si les roses s’han badat?

Ai, les roses de sant Jordi,

quin desig de Llibertat!”

Ernest Ruiz

Gran Mestre del Gran Orient de Catalunya

 

Missatge de n'Iván Herrera presentant la seva candidatura pel CLIPSAS 2021-2024

FRANÇAIS

Très Illustres Grandes Maîtresses Grands Maîtres et Très Illustres et Bien-aimés Soeurs et Frères,

Revêtons nos tabliers. Il est temps de se mettre à l’oeuvre.

Le jour de l’Assemblée Générale, approche, et pour un CLIPSAS du XXIe siècle universel, balancé, fort, sensible, inspirateur, transcendant et utile, je souhaite, en tant que candidat à la Présidence 2021 - 2024, partager mes objectifs de la façon suivante:

1) Ma présidence sera celle de toutes les obédiences et celle de tous les continents. Nous sommes tous des Frères et Soeurs. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous membres du CLIPSAS. Nous sommes tous la plus grande source d’inspiration de la franc-maçonnerie actuelle. Nous maintiendrons tous la flamme allumée.

2) J’approfondirai les discussions sur les défis que notre participation, en tant qu’observateur au Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC, entraine. J’inviterai aussi toutes les organisations régionales voulant nous accompagner dans la création de synergies résolument non-violentes basées respect mutuel.

3) Je m’engage à publier les recommendations de l’Observatoire de la dignité de la personne humaine et la Commission de Bioéthique. Cela sera une exigeante tâche commune dont un Frère ou une Soeur compétent sera responsable, dans le respect des consignes de l’ONU ; Víctor Hugo nous rappelant que : “la première égalité, c’est l’équité”.

4) Le Colloque est à la fois la carrière et l’atelier de notre pensée. Le développement durable du CLIPSAS dépend de l’extension de ses débats jusqu’aux bases de nos obédiences. Je donnerai des consignes au Vice-président responsable du Colloque afin de travailler de manière directe avec les Grandes Maîtresse et Grands Maîtres dans cette direction. 5) La dette intérieure est grande et le Bureau persiste à être distant malgré les efforts. Les représentants régionaux doivent aider à cimenter le CLIPSAS dans leur région. Le paiement de frais doit être facilité. Je vais stimuler la centralisation politique et la décentralisation administrative à travers un comité qui formulera des suggestions à l’Assemblée Générale.

6) Je promouvrai la création un “Centre de Recherche Historique et de Diffusion Doctrinal” chargé d’approfondir notre tradition d’initiation, et de gérer les archives historiques du

CLIPSAS, ses bases de données et la conservation des sauvegardes numériques, qui sera mis à la disposition des chercheurs et des obédiences du CLIPSAS.

7) Grâce à mon expérience à la tête d’associations internationales, à mes études sur l’Ordre, ainsi qu’au fait d’avoir été Grand Maître et vice-président du CLIPSAS, je suis prêt à conduire le changement qualitatif que le XXIe siècle exige de nous. Aussi, j’ambitionne de faire du Centre d’Union de Strasbourg une chaîne d’union plus fraternelle, plus fluide, placé sous une absolue liberté de conscience et une parfaite tolérance mutuelle.

Je m’y engage.

Et vous adresse mes meilleurs sentiments fraternels.

Iván HERRERA MICHEL

CASTELLANO

Muy Ilustres Grandes Maestras y Grandes Maestros, muy Ilustres y Queridos Hermanos y Hermanas,

Es la hora del Mandil. Se acerca la fecha de la Asamblea General, y, como candidato a Presidente 2021 - 2024, deseo compartir mis objetivos para un CLIPSAS del siglo XXI universal, balanceado, fuerte, sensible, inspirador, transcendente y útil, de la siguiente manera:

1) Mi Presidencia será la de todas las Obediencias y la de todos los continentes. Todos somos Hermanos y Hermanas. Todos somos iguales. Todos somos CLIPSAS. Todos somos la mayor inspiración

de la Masonería actual. Juntos mantendremos la llama encendida.

2) Profundizaré las discusiones sobre los retos que ofrece nuestra vinculación al ECOSOC. E invitaré a las organizaciones regionales que deseen acompañarnos a crear sinergias sobre arquitecturas de la no violencia, basadas en el respeto mutuo. 3) Me comprometo a seguir publicando los informes del “Observatorio para el Respeto de la Dignidad Humana” y la Comisión de Bioética. Tarea exigente en la que insistiré en seguir las referencias de la ONU. Víctor Hugo dijo que “la primera igualdad es la equidad”.

4) El Coloquio es la cantera y el taller de nuestro pensamiento. De la extensión de sus debates a las bases de nuestras Obediencias depende la sostenibilidad de CLIPSAS. Daré instrucciones al Vicepresidente encargado del Coloquio para trabajar directamente con los Grandes Maestros en esta dirección.

5) La deuda interna es alta y el Buró sigue siendo distante a pesar de los esfuerzos. Los representantes regionales deben ayudar a cimentar a CLIPSAS en su región, y el pago de las cotizaciones debe ser más fácil. Impulsaré la centralización política y la descentralización administrativa a partir de un comité que proponga formulas a la Asamblea General.

6) Promoveré un “Centro de Investigación Histórica y de Difusión Doctrinal” encargado de ahondar en nuestra tradición iniciática y de gestionar el archivo histórico de CLIPSAS, sus bases de datos y la conservación de copias de seguridad digital (backup), a disposición de los investigadores y las Obediencias de CLIPSAS. 7) Por mi experiencia liderando asociaciones internacionales, mis estudios sobre la Orden, y por haber sido Gran Maestro y Vicepresidente de CLIPSAS estoy preparado para liderar el cambio cualitativo que nos exige el siglo XXI y hacer del Centro de Unión de Estrasburgo una Cadena de Unión más fraternal y fluida bajo la más absoluta libertad de conciencia y la más perfecta tolerancia mutua.

Yo lo prometo.

Con mis mayores sentimientos fraternales

Iván HERRERA MICHEL

ENGLISH

Most Worshipful Grand Masters, very Illustrious and Dear Brothers and Sisters,

It's the Hour of the Apron…

The date of the General Assembly, is coming up and I wish, as a candidate for President 2021 - 2024, to share my goals for a universal, balanced, strong, sensitive, inspiring, transcendent and

useful XXI century CLIPSAS, as follows:

1) My Presidency will be one for all Obediencies, and all continents. We are all the same, Brothers and Sisters; the inspiration of today's Freemasonry--We are CLIPSAS. We keep the flame going.

2) I will deepen the discussions about the challenges that our relationship with ECOSOC presents. And I will invite the regional organizations that wish to

join us in creating synergies on non-violence architectures based on mutual respect.

3) I commit to continue publishing the reports of the “Observatory for Respect of Human Dignity” and the Bioethics Commission a demanding task that i will insist follow the references

of the UN. Victor Hugo said that “the first equality is equity.”

4) The Colloquium is the quarry and the workshop of our thinking. The sustainability of CLIPSAS depends on the extension of these debates and the basis of our Obediencies. I will instruct the Vice-President in charge of the Colloquium to work directly with the Grand Masters in this direction.

5) The internal debt is high and the Bureau despite good efforts remains distant. Regional representatives should help stablish CLIPSAS in their región; the payment of contributions should be easier. I will promote political centralization and administrative decentralization with a committee that proposes formulas, to this end, to the General Assembly.

6) I will promote a “Center for Historical Research and Doctrinal Dissemination” in charge of deepening our tradition of initiation and managing the historical archive of CLIPSAS, its databases and the preservation of digital backups, available to Researchers and the CLIPSAS Obediencies.

7) From my experience in leading international associations, my studies on the Order, and having been Grand Master and also a Vice-President of CLIPSAS, I am prepared to lead the qualitative change that the 21st century demands of us and make the “Strasbourg Center of Union” a more fraternal and fluid Chain of Union under the most absolute freedom of conscience and a more perfect mutual tolerance.

This is my promise.

With my greatest fraternal sentiments,

 

Iván HERRERA MICHEL

Missatge de n'Iván Herrera, candidat a President del CLIPSAS

Muy Ilustre Presidente de CLIPSAS, mi Q:. H:. François PADOVANI

Muy Ilustre Presidente de Honor de CLIPSAS, mi Q:. H:. Marc-Antoine CAUCHIE

Muy Ilustre Ex Presidente, mi Q:. H:. Louis DALY

Mis Muy QQ:. HH:. miembros del Buró

Muy Respetables Grandes Maestros y Grandes Maestras de las Obediencias firmantes del Llamamiento de Estrasburgo asociadas en CLIPSAS,

Se cumple el sexagésimo aniversario del domingo 22 de enero de 1961, en que se reunieron en una Logia de Estrasburgo, con decoración grecorromana, veintinueve Delegados de una docena de Obediencias europeas convocadas para formar “entre ellas, una cadena indisoluble que asegurará el triunfo del ideal Masónico y conduzca a la humanidad hacia más belleza y bondad."

Ese día nació “en el cruce de caminos de Europa” el más trascendental documento Masónico del siglo XX, con el nombre de "Llamamiento de Estrasburgo", que cumple sesenta años inspirando en todos los continentes una Cadena de Unión basada en una total libertad de conciencia y una perfecta tolerancia mutua, que sirvió de fundamento al CLIPSAS.

Desde entonces, más de cien Obediencias de Europa, América, África y Asia lo han suscrito y se han convertido en unos magníficos eslabones de la cadena.

Con ocasión de esta importante efeméride, saludo y presento mis mayores respetos a todas las Obediencias que conforman el CLIPSAS, y en especial al Muy Ilustre Presidente, mi Q:. H:. François PADOVANI, al Muy Ilustre Presidente de Honor, mi Q:. H:. Marc-Antoine CAUCHIE, al Muy Ilustre Ex Presidente, mi Q:. H:. Louis DALY, a mis Muy QQ:. HH:. miembros del Buró, y todos a los Muy Respetables Grandes Maestros y Grandes Maestras de las Obediencias firmantes del Llamamiento de Estrasburgo asociadas en CLIPSAS.

Mis mayores deseos están dirigidos a que pronto nos podamos abrazar con el ósculo de la paz, unidos en un CLIPSAS del siglo XXI universal, balanceado, fuerte, sensible, inspirador, trascendente y útil.

 Los abrazo, con mis más fraternales saludos.

Iván HERRERA MICHEL

Candidato a Presidente de CLIPSAS