Organització

1. ORGANITZACIÓ FEDERAL 

Forma de govern
 
El govern del Gran Orient de Catalunya es fonamenta, en tots els seus diferents cossos, cambres i tallers, en el sufragi universal.
 
Els poders del Gran Orient de Catalunya emanen del poble maçònic, en el qual resideixen.
 
La forma de govern del Gran Orient de Catalunya és democràtica i es basa en el principi federatiu, el principi de separació de poders i el principi de subsidiarietat.

La divisió de poders

El poder legislatiu resideix en la Gran Assemblea Federal i, subsidiàriament, en els òrgans equivalents de les grans llotges territorials

El poder executiu resideix en el Gran Mestre o Gran Mestra i el seu Consell de Govern i, subsidiàriament, en els òrgans executius de les grans llotges territorials

El poder judicial resideix en els tribunals maçònics formats d'acord amb el que disposen el Capítol Tercer del Títol Quart i la normativa que el desplega.

Presidència

La presidència del Gran Orient de Catalunya és exercida pel Gran Mestre o Gran Mestra, que n'és la més alta dignitat representativa

Els càrrecs federals

Tots els càrrecs federals són electius, temporals, honorífics i obligatoris i s'exerceixen a títol gratuït, sens perjudici de les subvencions i les indemnitzacions establertes pels reglaments o per acord vàlid.


2. ORGANITZACIÓ DE LES LLOTGES

Els Maçons i Maçones es federen lliurement i voluntàriament, per iniciació o per afiliació, en unitats sobiranes que s'anomenen, genèricament i indistintament, “tallers”o “llotges”

La llotja o taller constitueix el marc bàsic, primer i essencial de la fraternitat i el treball maçònics.

La llotja és el mitjà pel qual es requereix i s'exerceix la protecció i la solidaritat del conjunt de la federació i de la resta de la Maçoneria universal.

La llotja és la font i l'origen de tota autoritat, de tot dret i de tot poder; és l'única que pot iniciar el profà a la vida maçònica i atorgar-li el caràcter i les prerrogatives de membre de la Institució.

Els tallers o llotges són lliures i independents en llur règim i govern, inclosos la iniciació, la instrucció i els augments de grau, i en llur administració, en el marc de l'organització federal regulada per la Constitució que ells mateixos han pactat.

Els tallers constitueixen la primera instància del poder judicial maçònic per als membres que hi pertanyen, el qual poder exerceixen d'acord amb la Constitució i la llei general d'enjudiciament maçònic.

Els tallers poden dotar-se de reglaments particulars per a regular llur organització i funcionament, els quals no poden entrar en contradicció amb la Constitució i els Reglaments generals.