Què és la Francmaçoneria?

La Maçoneria o Francmaçoneria és una institució iniciàtica, filosòfica i filantròpica que treballa pel progrés moral, intel·lectual i material de la Humanitat que proposa una ruta simbòlica. Els tres pilars de la Maçoneria són: llibertat, igualtat i fraternitat.

Una finalitat
El progrés intel·lectual i moral de la Humanitat mitjançant l'autoperfeccionament de cada persona.

Un mètode de treball intel·lectual
Anomenat Simbolisme, estructurat al llarg dels temps.

Un mètode de relació interpersonal
Basat en el Ritu, també format al llarg dels temps.

Una ètica
Que s'enclou en la famosa divisa maçònica: LLIBERTAT, IGUALTAT, FRATERNITAT.

 

Escaire i Compàs al Convent de Sant Agustí a Barcelona

 

La Francmaçoneria és una institució universal, escampada per tot el món, essencialment ètica, filosòfica i iniciàtica, l'estructura fonamental de la qual és constituïda per un sistema educatiu, tradicional i simbòlic. Es fonamenta en la pràctica de la fraternitat i constitueix un centre d'unió per a les persones d'esperit lliure de totes les races, totes les nacionalitats i totes les creences.
 
Com a institució docent, té per objecte el perfeccionament de la persona en el medi on viu i conviu, i de tota la Humanitat. Promou entre els seus membres la recerca constant de la veritat, el coneixement d'un mateix i de la natura humana a fi d'atènyer la fraternitat universal del gènere humà. Per mitjà dels seus membres, projecta damunt la societat humana l'acció benefactora dels valors i els ideals que sosté.
 
No és una secta ni és un partit. Dins les llotges no es professa cap culte ni es propaga cap veritat revelada. L'ensenyament maçònic no es fonamenta gens en la metafísica i arrenca del principi que no existeixen veritats absolutes. Ben al contrari, en les llotges s'exalta la virtut de la tolerància i es rebutja tota afirmació dogmàtica i tot fanatisme. La Francmaçoneria allunya de les seves llotges les discussions de política partidista i de qualsevol sectarisme religiós.
 
La Francmaçoneria, doncs, no imposa als seus membres cap creença metafísica. S'esforça, al contrari, a desenvolupar-hi l'esperit crític i el lliure albir. La llibertat absoluta de consciència i de pensament és la regla dins la llotja, talment que hom afirma el precepte un maçó lliure en una llotja lliure. Mai un maçó autèntic no renuncia a cap dels seus drets ni a cap de les seves conviccions.
 
Aquesta llibertat de consciència intransigent es troba lligada tanmateix amb la tolerància mútua que permet tota confrontació d'idees dins el respecte de les opinions de cadascú. No es tracta pas aquí només d'una regla de funcionament. Per al maçó o maçona la tolerància implica assumir i respectar els seus germans tal com són, incloent-hi les divergències d'opinió.
 
La Francmaçoneria sosté els postulats de la llibertat, la igualtat i la fraternitat i, en conseqüència, propugna la justícia social i combat els privilegis i la intolerància, però sense elaborar ni definir cap fórmula concreta per a guarir aquests grans mals de la Humanitat. Això ho deixa a la consciència i a l'actuació de cada maçó dins la societat.
 
La Francmaçoneria no és tampoc una societat secreta. Els seus càrrecs responsables i les seves adreces són de coneixement públic. Manté certes reserves, com ho fan moltes altres institucions.
 
Aquesta reserva obeeix sobretot als requeriments del mateix mètode maçònic, que demana deixar per un moment el renou i brogit del món i entrar en un clima de serenor i tranquil·litat interior i col·lectiva on el temps i l'espai adquireixen unes altres dimensions en funció d'uns altres paràmetres.