Preguntes més freqüents

És una religió?      
 
No. La Francmaçoneria no és una religió. No hi ha cap veritat revelada en què hagi de creure el Maçó, ni en què es demani creure a qui vol ingressar en Maçoneria. El GOC no exigeix als seus membres pertànyer a cap confessió religiosa i, en conseqüència, defensa l’absoluta llibertat de consciència. És així que a les nostres Llotges es troben persones de diferents religions (cristiana, jueva, musulmana o budista, entre d'altres), així com persones sense adscripció religiosa.
 
És un partit polític?
 
No. La Francmaçoneria no és un partit polític i a totes les llotges del món és prohibit de discutir d’afers polítics concrets o de partit. A les Llotges del GOC hi ha germans i germanes de totes les tendències i partits democràtics. El GOC promou els valors democràtics i s'enorgulleix que els seus membres defensin en les seves vides quotidianes els principis fonamentals de llibertat, igualtat i fraternitat la fidelitat als quals és fonamentada a les nostres Llotges, com a la majoria de les Llotges del món.
 
És una societat secreta ?

 
No. La Francmaçoneria ha estat qualificada així des dels seus orígens per aquells a qui ha molestat i han volgut perseguir-la i condemnar-la. Així a l'Espanya de Franco o a la França de Vichy i, en general, tots els règims totalitaris o contraris a l’evolució de les llibertats i de l’esperit humà.

Els Maçons poden perfectament donar-se a conèixer públicament, encara que no poden dir-ho d’un altre Maçó sense el seu consentiment explícit. És cert, però, que en alguns països, com ara el nostre, on hi ha hagut una veritable persecució i deformació de la imatge de la Maçoneria, molts Maçons prefereixen callar la seva pertinença a l’Orde per evitar possibles perjudicis de ments intolerants en el seu àmbit familiar o professional.

Ens agrada dir, doncs, que la Francmaçoneria no és una societat secreta, ans una societat discreta.
 
És una secta ?
 
No. La Francmaçoneria no pretén inculcar cap doctrina concreta, ni té cap líder o “guru“ carismàtic o totpoderós per regular la vida, les accions o les activitats dels seus membres. Abans de tot, el Maçó és un lliurepensador.

L’organització francmaçònica sempre funciona sota la màxima "Un Maçó lliure en una Llotja lliure"
 
Hi ha cap organisme centralitzador a nivell mundial ?
 
No. Coherentment amb el que hem dit abans, la Maçoneria no es troba organitzada a nivell internacional. Sí que ho és però, en federacions de Llotges, que reben el nom de Gran Llotja o de Gran Orient i que genèricament són anomenades Obediències. No hi ha res per damunt de les Obediències, cadascuna de les quals és independent dins la seva jurisdicció. Tanmateix el GOC proclama en la seva Constitució (art. 11) “la necessitat de la unificació fraternal de tot el món maçònic, sens menyscapte de les particularitats pròpies de les Obediències i Llotges”.
 
Què és la regularitat maçònica ?
 
Hauria primerament de definir-se què és la regularitat. Si el terme “regularitat” significa conformitat a unes regles, podem afirmar que tot Maçó regularment iniciat i membre d’una Llotja justa i perfecta és regular. Tanmateix els Maçons que s’autodenominen “regulars” pertanyen al corrent maçònic que segueix el model anglosaxó, el qual reclama dels seus membres creure en un Déu revelat, prohibeix el debat de temes socials dins la Llotja i la incorporació de la dona a la Institució. Per aquest motiu, és preferible parlar de Maçoneria dogmàtica i Maçoneria adogmàtica o liberal, corrent, aquest darrer, al qual s’adscriu el GOC.
 
Les dones, poden entrar en Francmaçoneria?
 
Hi ha Obediències que no admeten dones. Això respon a antigues realitats socials que la nostra època ha deixat totalment ultrapassada. Però les inèrcies de segles són difícils de vèncer. Sortosament, com més va hi ha més Obediències que obren la Francmaçoneria a la dona. El GOC té l’orgull d’haver estat de les primeres i per això l’article 7 de la seva Constitució proclama “la igualtat de dret de la dona i de l’home per accedir a la condició de francmaçó i, per tant, (el GOC) es constitueix en obediència mixta, sense cap limitació. En el seu sí s’hi poden acollir, doncs, indistintament, Tallers mixtes o masculins o femenins.”
 
És actual encara?
 
Més que mai! L’obra maçònica només s’acabarà quan la fam, la guerra, la desigualtat, el racisme, l’exclusió, la indiferència i, en general, la injustícia hagin desaparegut del món. El treball de la Maçoneria és vetllar perquè els ideals de llibertat, igualtat i fraternitat, en continu perill avui dia, creixin i es despleguin pel món sencer.

Això comporta una tasca d’actualització constant de la mateixa Francmaçoneria i és per això que l’article 14 de la Constitució del GOC afirma que aquest “treballa per la necessària sensibilització del món maçònic envers les exigències de renovació que imposa la profunda transformació civilitzatòria que viu la humanitat i proclama que el pes històric i tradicional no pot inhibir la Francmaçoneria de dur a compliment – fent, si cal, modificacions i innovacions potser traumàtiques en el seu propi context – treballs i actuacions per a donar resposta actualitzada i vigent als problemes del món actual, sense caure en demagògies hipòcrites ni en utopies fàcils”.
 
Perquè té mala fama, la Maçoneria ?

 
Durant segles les forces i els poders més conservadors i reaccionaris d’Europa han fet campanyes contínues de desprestigi i de calúmnies infamants contra la Francmaçoneria i en alguns països aquesta fins i tot ha estat perseguida i reprimida en diverses èpoques per monarques absoluts o per Estats totalitaris.
 
Això ha acabat produint una imatge negativa en l’inconscient popular d’alguns països. En d’altres, però, tot al contrari, la Francmaçoneria gaudeix de gran prestigi i socialment es considera un honor el fet de pertànyer-hi. En qualsevol cas, tots els esperits cultivats, i de pensament lliure valoren la Francmaçoneria i li reconeixen l’aportació que ha fet al progrés de la Humanitat.
 
Es pot sortir fàcilment, de la Maçoneria?
 
Per descomptat. Tot Maçó pot, quan ho desitja, sortir de la Maçoneria sense haver de justificar la seva decisió i també pot demanar estar-ne apartat durant un temps per motius personals. Tot i això, és costum fer una planxa que n’argumenti els motius.
 
Podem demanar entrar al GOC sense parlar català ?

 
Sí. L’article 8 de la nostra Constitució diu que el GOC “utilitza com a llengua general de treball i expressió la llengua catalana, sens perjudici que els Francmaçons i Francmaçones d’origen immigratori puguin expressar-se en llur pròpia llengua."