Convocada la tercera edició dels Premis Literaris Rossend Arús

El Gran Orient de Catalunya convoca la tercera edició dels Premis Literaris Rossend Arús, adreçats a tots aquells autors, tinguin o no la condició de maçons, que presentin treballs literaris que fomentin el coneixement de la Francmaçoneria en general i de la Francmaçoneria catalana en particular. Aquestes són les bases del concurs:

 

 

PREMIS I DOTACIONS:

 • Premi Rossend Arús d’Assaig inèdit
  Es premiarà un Treball d’Assaig inèdit que tracti de la Francmaçoneria, la seva història, els seus aspectes ètics o iniciàtics, la seva incidència en el món profà, la biografia d’un germà maçó de renom, etc. Totes les obres que optin a aquest premi han de tenir un mínim de 25.000 caràcters amb espais. Es poden incloure fotografies i imatges, si així ho requereix l’autor. El treball guanyador rebrà la quantitat de 1.000 € (mil euros) en concepte de drets d’autor i la publicació de l’obra (en part, o en la seva totalitat) en els formats que decideixi el Gran Orient de Catalunya. L’autor, de la seva banda, podrà publicar aquesta obra en un altre àmbit i en el format que decideixi, fora del Gran Orient de Catalunya, sempre i quan citi obligatòriament que el treball esmentat ha estat premiat en aquest guardó, citant-ne també l’any.

   
 • Premi Rossend Arús a treballs publicats
  Es premiarà un Treball publicat en el període comprès entre l’1 de setembre del 2.016 i fins a la data del termini de presentació d’obres (31 d’agost del 2017), en format de llibre, article periodístic, sigui informatiu o d’opinió, en paper o en format digital, o altres, que tracti també de la Francmaçoneria i de tot allò que s’hi relacioni explícitament amb la finalitat de difondre les qualitats o aspectes rellevants del nostre Orde. El treball es podrà presentar en el format publicat (revista, diari, llibre) o bé en una còpia en paper. En aquest darrer cas, cal que s’hi inclogui la informació de l’editorial o espai informatiu en la qual s’ha publicat, data de publicació, fotocòpia de la pàgina del diari o revista, ressenyes, adreces electròniques referencials, etc. El treball guanyador rebrà la quantitat de 300 € (tres-cents euros). El Gran Orient de Catalunya es reserva la possibilitat de publicar en el format que cregui convenient, part o la totalitat del treball presentat.
   
 • Premi Rossend Arús de poesia inèdita
  Es premiarà un treball inèdit de caire poètic que també glossi o exposi qualsevol aspecte de la Francmaçoneria que l’autor vulgui destacar. Totes les obres poètiques (un sol poema o un conjunt de poemes) que optin a aquest premi, hauran de tenir un mínim de 50 versos. El treball guanyador rebrà la quantitat de 300 € (tres-cents euros) en concepte de drets d’autor i la publicació del treball esmentat en les formes que el Gran Orient de Catalunya consideri oportunes. Tanmateix, l’autor podrà també publicar pel seu compte el treball premiat sempre i quan esmenti que el poema o conjunt de poemes han rebut aquest guardó i en citi l’any.

   
 • Premis deserts
  El Jurat es reserva el dret de declarar qualsevol dels premis desert si consideren que cap dels treballs presentats no té la suficient qualitat literària per a merèixer-los. No es contempla, en aquesta edició, la possibilitat d’Accèssits.

  CONDICIONS
 • Els treballs han de ser forçosament escrits en català.

 

 • Els treballs inèdits (assaig i poesia) poden ser enviats de dues formes:

 

1. En cinc còpies en paper a dins d’un sobre, escrivint a l’exterior el títol corresponent de l’obra presentada i el premi al qual opten, però sense el nom de l’autor. Aquests treballs s’han d’acompanyar d’un altre sobre tancat (plica) a l’interior del primer sobre on hi constaran les dades personals de l’autor: nom i cognoms, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de contacte, així com el títol de l’obra presentada a concurs.

Aquestes obres han de ser enviades a l’adreça següent: Gran Orient de Catalunya Apartat de Correus 31333 08080 BARCELONA


2. Una còpia digital (format word, pdf, etc.) amb un nom de referència (o pseudònim o el mateix títol de l’obra que es presenta) en un correu electrònic a l’adreça: premisrossendarus@granorient.cat

En un segon correu, amb la mateixa referència (o pseudònim o el mateix títol de l’obra), caldrà incloure un document (format word, pdf, etc.) que serà la plica, en el qual constaran les dades personals de l’autor: nom i cognoms, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de contacte, així com el títol de l’obra presentada.

 • Pel que fa als treballs publicats es pot procedir de la mateixa forma: enviant cinc còpies de l’article, llibre o revista a l’adreça esmentada, o bé la seva versió digital, sense necessitat de plica, amb la informació addicional referent a les dades i dates de la publicació.
   
 • No es retornaran els treballs enviats.
   
 • Els treballs premiats, si han estat presentats en paper, caldrà que posteriorment, es lliuri una còpia en format digital al Gran Orient de Catalunya.

  • Els treballs no premiats es quedaran als arxius del Gran Orient de Catalunya i podran ser objecte de publicació, sempre amb el permís previ i pertinent dels autors.

  • Els imports dels premis són nets, havent estat deduïda la retenció de l’IRPF.

  TERMINI DE PRESENTACIÓ
  El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 31 d’agost del 2.017 (fins a mitjanit).

  JURAT
  El jurat estarà format per les persones següents:
 • Sra. Maribel Giner i Molina, directora gerent de la Biblioteca Pública Arús.
 • Sr. Ernest Ruiz i González, Gran Mestre del Gran Orient de Catalunya.
 • Sr. Ramon Perera i Rué, Sobirà Gran Comanador del Gran Consell del Ritu Escocès Antic i Acceptat dels Països de Llengua Catalana.
 • Sr. Josep Pujades, Venerable Mestre de la R. Llotja Canigó núm. 2 de Girona del Gran Orient de Catalunya.
 • Sr. Jaume N., Venerable Mestre de la R. Llotja Ramon Llull, núm. 3 de Barcelona del Gran Orient de Catalunya.
  I actuant com a Secretària del Jurat, amb veu, però sense vot:
  • Joëlle M. responsable de l’Oficina Tècnica del Gran Orient de Catalunya.


  VEREDICTE I LLIURAMENT DELS PREMIS
  El jurat es reunirà el dia 13 de setembre del 2.017 per a determinar un veredicte que es farà públic el mateix dia del lliurament dels premis. El lliurament dels premis serà un acte obert a tothom que es durà a terme a la Biblioteca Pública Arús, tot aprofitant la festivitat maçònica de l’Equinocci de Tardor. La data del lliurament serà el dijous 28 de setembre del 2.017 a les 7 del vespre.

  ACCEPTACIÓ DE LES BASES El fet de concórrer a la convocatòria d’aquests Premis pressuposa el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases. Per a més informació o aclariments, adreceu-vos a: premisrossendarus@granorient.cat